Energi

Energi och miljövård

Vår strävan är att bli så självförsörjande som möjligt på energisidan genom att utnyttja den gröna cellens unika egenskaper att omvandla solljus till energi. Det kan bli högvärdiga livsmedel och biobränslen. De goda vindförhållandena med en medelvind på över 7 m/s gör att vi kan bidra till klimatomställningen och producera fossilfri elkraft.

Halmeldning

Halm från ca.200ha ersätter ca 250m3 olja. Halmeldningsanläggningen förser samtliga hus inom gårdsområdet inklusive torkanläggningen med värme och varmvatten. Sedan 1999 är installerades en halmpanna som 2013 uppgraderades till 3MW för att leverera fjärrvärme till biogasanläggningen och OP-maskiner på före detta sockerbruksområdet.

Vindkraft

Sommaren 2010 uppförde Arnold Towers Holding AB tre vindkraftverk av typ Vestas V90 2,0 MW. Produktionen är på ca 21 000 MWh/år. Ansökan för tre nya verk har startat och utredningar finns att läsa nedan:

Miljöanmälan 2020

Fågelinventering Komplettering

Fladdermusinventering Komplettering

Naturvärdesinventering

Fotomontage Fotopunkter

Ljudrapport Ljudkarta

Skuggrapport Skuggkarta

Biogas

Under hösten 2013 var Jordberga med i uppförandet av då Sveriges största biogasanläggning på den gamla sockerbrukstomten i Lilla Jordberga. Ägandet är numera 100% Gasums.

Separation av Biogödsel

Jordberga investerade 2020 i en platta för att kunna separera Biogödsel till en fast och en lös fraktion. Detta kommer att underlätta hanteringen av biogödseln eftersom den lösa delen blir lättare att pumpa. Den lösa delen innehåller det mesta utav kvävet och fosforn hamnar till största del i den fasta fraktionen. Jordberga kan därmed fortsätta på precisionsodlingsspåret och lägga ut de kvaliteter som grödan behöver i rätt tid och på rätt plats.

Investeringen är gjord med delvis stöd från

Solkraft

Ett annat steg i att uppnå en självförsörjning var att installera en 23 kW Solcellsanläggning på verkstadstaket. Elen försörjer gården med 23 000 kWh/år vilket motsvarar cirka 7% av vår årsförbrukning. 92 paneler ger ström till till en växelriktare och leder strömmen in i det egna nätet. Anläggningen är dimensionerad så att vi aldrig matar ut el på nätet men täcker nästan 100% av behovet under vissa soliga dagar från maj till juli. Solel fungerar som ett mycket bra komplement till vindkraften eftersom det under högtryck ofta inte blåser och elpriser ökar. Därmed blir det en en god ekonomi i anläggningen över lång tid.

Miljövård

Gården har varit certifierat enligt ISO14001 och Svenskt Sigill. Vår ambition är att ständigt verka miljö- och kvalitetsinriktat. Ett aktuellt projekt är Tullstorpsån, ett pilotprojekt för rening av Östersjön i samarbete med  Trelleborgs kommun. 50 nya våtmarker har anlagts eller är under konstruktion för att minska näringsläckage och gynna biologisk mångfald.