Energi och miljövård

 

Energi

Vår strävan är att bli så självförsörjande som möjligt på energisidan genom att utnyttja den gröna cellens unika egenskaper att omvandla solljus till energi. Det kan bli högvärdiga livsmedel och biobränslen. De goda vindförhållandena med en medelvind på över 7 m/s gör att vi kan bidra till klimatomställningen och producera fossilfri elkraft.

Halm från ca.200ha ersätter ca 250m3 olja. Halmeldningsanläggningen förser samtliga hus inom gårdsområdet inklusive torkanläggningen med värme och varmvatten. Från senhösten 2013 kommer vi att leverera fjärrvärme till biogasanläggningen och OP-maskiner i Jordberga.

Vindkraft Sommaren 2010 uppförde Arnold Tower Holding AB tre vindkraftverk av typ Vestas V90 2,0 MW. Produktionen är på ca 20 000 MWh/år.

Biogas under hösten 2013 kommer en biogasanläggning att uppföras på det gamla sockerbrukstomten i Lilla Jordberga. Skånska BioBränsleBolaget,SB3, där vi är delägare kommer att leverera gasbetor och majs samt ta emot restprodukter i form av flytande gödning.

Solkraft AB Jordberga gård har tagit ännu ett steg i energiproduktion och installerat en 23 kW Solcellsanläggning på verkstadstaket. Elen kommer att försörja gården med 23 000 kWh/år vilket motsvarar cirka 7% av vår årsförbrukning. 92 paneler ger ström till till en växelriktare och leder strömmen in i det egna nätet. Anläggningen är dimensionerad, så att vi aldrig matar ut el på nätet men täcker nästan 100% av behovet under vissa soliga dagar från maj till juli. Solel fungerar som ett mycket bra komplement till vindkraften eftersom det under högtryck ofta inte blåser och elpriser ökar. Därmed blir det en en god ekonomi i anläggningen över lång tid.

image-9

 

Miljövård

Våren 2001 blev verksamheten miljöcertifierad enl. ISO14001 och 2009 certifierades vi enligt Svenskt Sigill. Vår ambition är att ständigt verka miljöinriktat. Ett aktuellt projekt är Tullstorpsån, ett pilotprojekt för rening av Östersjön i samarbete med  Trelleborgs kommun. 50 nya våtmarker kommer bland annat att anläggas för att minska närsaltsläckaget.

fika_tullstorpsan_Foto_Johnny_Carlsson_380px

Tullstorpsån Foto Johnny Carlsson