Våra event

Kretsloppsprojektet Tullstorpsån

Datum: Feb 10, 2013 - Feb 16, 2013
Tid: 00:00 - 00:00

Kretsloppsprojektet Tullstorpsån

Tullstorpsån har av Trelleborgs kommun utsetts som pilotprojekt för att minska kväve- och fosforutsläppet i Östersjön.

Råvara till biogasfabriken
Över 50 nya våtmarker kommer att anläggas utmed ån. I vissa av dessa kommer det att odlas växter för en effektiv upptagning av näringsämnen. Dessa blir sedan råvara till biogasfabriken.

Ökad biologisk mångfald
Tullstorpsån kommer att göras naturligt slingrande, medandrande, och kanterna göras mindre branta. Kring ån kommer träd att planteras för skuggning av vattnet för att bl.a öka fiskepopulationen och den biologiska mångfalden i odlingslandkapet.

Ekonomisk förening bildad
Projektet är beräknat att kosta över 100 mkr. Tullstorpsån ekonomisk förening har bildats av markägare längs ån för att sköta utvecklingen och administrationen av projektet. Ordförande är Otto von Arnold. För mer information kontakta projektledaren johnny.carlsson@trelleborg.se
Läs mer på www.tullstorpsan.se